Política de Privacitat

Versió  Febrer de 2021

TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A. implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. 

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE GIRONA  - CIF: P1708500B

Adreça: Plaça del vi, 1,  17004 GIRONA

Encarregat del tractament

Les dades també seran tractades per l’encarregat del tractament que gestiona el servei:

TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.U. (TMG) - NIF A17207333

Adreça: Plaça del vi, 1,  17004 GIRONA

Contacte: info@girocleta.cat

Finalitat del tractament

Prestar serveis de transport i mobilitat urbana.

Legitimació

Contractació del servei per l’usuari.

Destinataris

Administracions competents en compliment d’obligacions legals.

Drets de les persones

Pot exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat, previstos als articles 15 a 22 del RGPD, mitjançant sol·licitud adreçada a l’operador del servei TMG  a info@girocleta.cat o  a  TMG, Plaça del vi, 1,  17004 GIRONA

Termini de conservació de les dades

Vigència de la prestació dels serveis i durant els terminis legalment establerts per complir amb les obligacions de l’Ajuntament de Girona i de TMG.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’APDCAT per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

 

Qüestions sobre privacitat
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:
 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat AJUNTAMENT DE GIRONA
NIF P1708500B
Adreça Plaça del vi, 1. -   17004  Girona
 

Qui gestionarà el tractament  de les seves dades?
Les dades seran tractades per l’encarregat del tractament que gestiona el servei:
TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.
NIF: A17207333
Adreça: Plaça del vi, 1,  17004 GIRONA 
Tel.:
972219181
Email: info@girocleta.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis de transport i mobilitat urbana:

 • Prestació efectiva del servei
 • Facturació
 • Estadístiques d’ús

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals de l'Ajuntament de Girona i de TMG.
 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La legitimació per tractar-les es troba en:

 • Art. 6.1.a) RGPD – Consentiment de l’interessat (consultes de ciutadans)
 • Art. 6.1.b) RGPD – Tractament necessari per a l’execució d’un contracte (usuaris del servei)
 • Art. 6.1.c) RGPD – Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal del Responsable del tractament (obligacions comptables, fiscals i administratives) 
 • Art. 6.1.e) RGPD – Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic (estadístiques d’usuaris del servei)

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
A l’Ajuntament de Girona és el titular del servei de conformitat amb el Reglament del servei de Transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública de Girona i la  Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, art. 66).

Les dades també podran ser comunicades a altres companyies i administracions únicament per a qüestions relacionades amb la prestació dels serveis, com poden ser:

 • Companyies asseguradores
 • Organismes de l’Administració Pública
 • Administració Tributària
 • Jutjats i Tribunals

També es comunicaran dades a entitats bancàries per avaluar els riscos dels pagaments, evitar fraus i realitzar el pagament dels serveis de conformitat amb la Directiva de Serveis de Pagament (PSD2), transposada a l’ordenament espanyol pel Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'APDCAT 


Com pot exercir els seus drets? 
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a l'email info@girocleta.cat o a la nostra adreça física. 

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Dades de caràcter identificatiu i de contacte. 

 • Nom i cognoms.
 • Sexe
 • Data de naixement
 • NIF
 • Adreça electrònica.
 • Adreça física
 • Telèfon.

Altres dades tipificades:

 • Dades econòmiques
 • Transaccions de béns i serveis
 • Professió

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat. 

Utilitzem cookies?
Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari. 
L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de  còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
Ajuntament de Girona